Žádost o komplexní pozemkové úpravy

29.4.2020

Vyzýváme obyvatele k vyplnění žádosti o komplexní pozemkové úpravy

Prosíme vlastníky zemědělské půdy v katastru obce Horní Kruty o podpis žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav. Tato výzva je pro všechny, kteří vlastní pozemek, který je v katastru nemovitostí zapsán jako orná půda, ovocný sad nebo trvalý travní porost a to v katastrálním území Horní Kruty, Dolní Kruty, Újezdec a Bohouňovice II. Pro každou osobu a katastrální území je nutné mít jednu žádost. V případě, že si nebudete vědět rady s vyplněním, na obecním úřadě v Horních Krutech Vám pomůžeme a žádost zkontrolujeme.

Žádost je ke stažení ZDE.

Po sametové revoluci a rozpadu kolektivního hospodaření nedošlo na území naší obce k pozemkovým úpravám, které by uspořádaly vlastnické vztahy k zemědělským pozemkům. Je zde mnoho vlastníků polí, kteří ke svému pozemku nemají přístupovou cestu. Pole jsou často rozdrobená na mnoho malých částí, které je složité obhospodařovat, prodat či pronajmout. Proto navrhujeme zažádat o provedení komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb. (dále jen KPÚ). Po jejich provedení by mělo být zajištěno, že ke každému pozemku bude přístup. Pokud to bude možné, tak drobné pozemky budou sceleny do větších celků ve stejné bonitě půdy.

Pozemkové úpravy provádí Státní pozemkový úřad. Postupně probíhají na území celé České republiky. Zde se můžete podívat na mapu s aktuálním stavem, která katastrání území jsou ukončena a která na pozemkové úpravy ještě čekají. Pokud nepodáme společnou žádost, tak se na nás dostane řada nejdříve za deset let. Podáním společné žádosti se v pořadníku dostaneme do popředí a budeme mít šanci na zahájení mnohem dříve. Více o pozemkových úpravách si můžete přečíst na webu Státního pozemkového úřadu.

Z pohledu obce vidím výhodu v tom, že KPÚ vytvoří síť polních cest, včetně doprovodné zeleně, prvky pro zachování ekologické stability (tůně, biokoridory atd.) a retenční a protierozní opatření (větrolamy, meze atd.). KPÚ jsou financované státem. Pro zahájení KPÚ je potřeba souhlasu 50% všech majitelů zemědělských pozemků. Dokončení lze očekávat v řádu let, ale i tak považujeme tento krok za důležitý pro trvale udržitelný rozvoj území naší obce, který nejspíše ocení až další generace.

Informační brožura od Ministerstva zemědělství: Pozemkové úpravy (2. aktualizované vydání)

Informační brožuraod Ministerstva zemědělství: Pozemkové úpravy “krok za krokem”

Ing. Lucie Sepekovská, místostarostka