Návrh změny č. 1 územního plánu Horní Kruty

Text výrokové části

- výkres č. 1 Výkres základního členění území 1 : 2 000

- výkres č. 2 Hlavní výkres 1:2 000

- výkres č. 3 Koncepce veřejné infrastruktury 1:2 000

- výkres č. 4 Vymezení zastavěného území 6/2019 a zastavitelných ploch 1:5 000

Text odůvodnění

- výkres č. 5 Koordinační výkres 1:2 000

- výkres č. 6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:2 000

SROVNÁVACÍ TEXT PO ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST - Text odůvodnění

 

Územní plán obce Horní Kruty

Územní plán - textová část

Grafická část:

- výkres č. 1 Výkres základního členění území 1:5 000

- výkres č. 2 Hlavní výkres 1:5 000

- výkres č. 3 Koncepce veřejné infrastruktury 1:5 000

- výkres č. 4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

- výkres č. 5 Výkres koncepce uspořádání krajiny 1:20 000

 

Odůvodnění - textová část

Grafické přílohy odůvodnění:

- výkres č. 6 Koordinační výkres 1: 5000

- výkres č. 7 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5000

- doprava - podélný profil

- doprava - situace

- širší územní vztahy – součást textové části 1: 30000

Přílohy odůvodnění:

Příloha č. 1 Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

- hluková studie

- Výskyt přírodních biotopů a habitatů na území obce

Příloha č. 2 Vyhodnocení územního plánu na hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel

- širší vztahy schéma změn

Příloha č. 3 Návrh retenčních opatření

- vodohospodářská mapa

- vymezení mezipovodí